Επισκεπτόμενοι αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε, άνευ όρων και περιορισμών, τις εν ισχύ νομικές διατάξεις και τους όρους, οι οποίοι περιγράφονται στη συνέχεια.
Η ιστοσελίδα www.traducteursdumonde.eu είναι ιδιοκτησία της:

Association des Traducteurs et  Interprètes (ATI)
22, rue de la Saïda
75015 Paris
Αρ. Μητρώου ΑΕ: 528 379 290 00018
Τηλέφωνο: 07.58.68.48.28

Ο διακομιστής μας:
OVH
SAS με κεφάλαιο 500 000€ RCS RoubaixTourcoing
Αρ. Μητρώου ΑΕ: 424 761 419 00011
2, rue Kellermann 59100 RoubaixFrance

Ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνος για τις συνέπειες τέτοιου είδους τροποποιήσεων. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διακόψει, συνολικά ή εν μέρει, τη λειτουργία της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Γενικοί όροι χρήσης:

Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής και αναπαράστασης προστατεύονται. Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών. Συνεπώς, χωρίς τη γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, αναμετάδοση, μετάφραση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση ή εκ νέου χρήση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου.