Khi truy cập vào trang web này bạn chấp nhận, không giới hạn hoặc trình độ chuyên môn, các quy định pháp luật và điều kiện dưới đây.

Trang web www.traducteurs-du-monde.eu là tài sản của:

Hiệp hội  Phiên dịch và Thông dịch viên
22, rue Saida
75015 Paris
Số SIRET 528 379 290 00.018
Tel: 07.58.68.48.28

Máy chủ của chúng tôi:
OVH
Số vốn 500 k € RCS Roubaix – Tourcoing
Số SIRET: 424 761 419 00.011
2 rue Kellermann 59.100 Roubaix – Pháp.

Các chủ sở hữu của trang web này có quyền thay đổi nội dung bất cứ lúc nào và không cần thông báo. Tổ chức sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của sự thay đổi đó. Tương tự như vậy, họ có quyền làm gián đoạn hoặc tạm ngừng tất cả hoặc một phần của các chức năng của trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Điều khoản sử dụng:
Tất cả các quyền sao chép và phân phối hạn chế. Tất cả các thông tin được trình bày trong trang web này được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của các tác giả. Vì vậy, tất cả các thông tin không thể sao chép, sửa đổi, truyền tải, phân phối, dịch, bán, khai thác thương mại hoặc tái sử dụng dưới bất kì hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tác giả.