partenariat2

Các doanh nghiệp

Quyên tặng = bảo trợ

  • Quyên tặng tiền mặt
  • Quyên tặng bằng hiện vật: quyên tặng hàng hoá của doanh nghiệp của bạn
  • Quyên tặng kỹ năng: việc cung cấp nhân lực cho Hiệp hội

 

Khoản quyên góp từ các công ty có thể được thực hiện với các tổ chức khác nhau:

  • Công trình hoặc cơ vì lợi ích chung như hiệp hội của chúng tôi
  • Quỹ cấp vốn
  • Cơ sở và các hiệp hội các tiện ích công cộng như nhà ăn từ thiện
  • Một số tổ chức giảng dạy, công cộng hoặc tư nhân
  • Nhà nước, các cơ quan công và chính quyền địa phương

Đóng góp cho các hiệp hội cung cấp những lợi ích khác nhau bao gồm một lợi ích về thuế: giảm thuế 60% của số tiền quyên góp, không phụ thuộc vào hệ thống thuế.