Hiệp hội các phiên dịch và Thông dịch viên xin cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến các ngoại ngữ